Mano Sparnai: SVETAINĖS TAISYKLĖS

SVETAINĖS TAISYKLĖS


1. Svetainės nuostatos


1.1 Svetainė yra virtuali aviacijos mėgėjų ir profesionalų susibūrimo vieta.

1.2 Svetainėje nemokamai lankytis, joje pateikiama informacija naudotis, svetainės veikloje dalyvauti gali kiekvienas asmuo, jei jis savo elgesiu nepažeidžia šių taisyklių.

1.3 Tvarką svetainėje palaiko Administratorius, arba jo įgalioti asmenys.

1.4 Svetainės Administratorius pasilieka teisę keisti taisykles, apie tai pranešant Taisyklių komentaruose.


2. Administracija


2.1. Svetainės įkūrėjas ir prižiūrėtojas Nerijus Korbutas, (toliau Administratorius)

2.2 Administratorius - tai vienintelė valdžia svetainėje. Jo sprendimai tvarkant svetainę yra lemiami ir neapskundžiami.

2.3 Administratorius neprisiima atsakomybės už svetainės dalyvių pasisakymus forume, tačiau pasilieka teisę redaguoti ar trinti bet kokią narių paskelbtą informaciją, stabdyti arba nutraukti diskusijas, o taip pat šiose taisyklėse numatyta tvarka apriboti ar panaikinti narių teises.

2.4 Administratorius savo veikloje turi vadovautis žmoniškumo, nuosaikumo ir protingumo principais, tačiau taip pat privalo nedelsiant ir principingai reaguoti į bet kokius piktybinius išpuolius, kurių tikslas yra kelti sumaištį svetainėje, laužyti jos taisykles ir nusistovėjusias elgesio normas.


3. Nariai


3.1 Svetainėje registruotis gali bet kuris asmuo. Vienas asmuo gali registruotis tik vienu vardu. Naujus narius aktyvuoja Administratorius. Aktyvuojama ne vėliau kaip per 24 val.

3.2 Prisijungimo prie svetainės vardas, kurį susikuria narys, negali būti tiesiogiai susijęs arba asocijuotis su bet kokia politine ideologija, nusikalstamomis struktūromis ar organizacijomis, necenzūriniais žodžiais, įžeidimais, dabartiniais laikais realiai egzistuojančių kitų žmonių asmenvardžiais, komerciniais projektais, įmonėmis ar pan. Jei Administratorius vienašališkai nusprendžia, kad nario vardas yra netinkamas, narys įpareigojamas jį pasikeisti. Tos pačios normos taikomos ir avatarams, parašams ar kitiems asmenį identifikuojantiems elementams. Išskirtinais atvejais kreiptis tiesiogiai į Administratorių.

3.3 Visi nariai turi teisę rašyti pranešimus, kelti nuotraukas, straipsnius ir kitą svetainės tematiką atitinkančią informaciją. Visa svetainėje narių pateikta informacija tampa Svetainės nuosavybe ir gali būti būti naudojama www.manosparnai.lt svetainėje, Mano Sparnai soc. profiliuose be apribojimų.

3.4 Nariai gali dalyvauti arba prašytis priimami į uždarų grupių forumus, taip gali prašyti tokią sukurti ir įtraukti pageidaujamus asmenis. Sprendimą priima Administratorius.

3.5 Administratorius pasilieka teisę, jei manys tai esant reikalinga, ištrinti neaktyvių svetainės vartotojų, kurie ilgą laiką nebesilankė svetainėje, registracijos duomenis.

3.6 Administratorius pasilieka teisę neaktyvuoti naujo nario, jei iš nario vardo, elektroninio pašto ir kitų patektų duomenų kyla įtarimas jog tai robotas.

3.7 Svetainė saugoja narių konfidencialumą ir niekada, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, neperduos jos narių asmeninės informacijos, pateiktos ar užfiksuotos registracijos metu, kuri neskelbiama viešai, trečiajai šaliai.


4. Informacija


4.1 Teisės į visą svetainėje narių pateiktą informaciją priklauso svetainės Administratoriui. Žiūr. 3.3 punktą. Informacijos autoriams tenka atsakomybė už jos teisingumą bei patikimumą, o taip pat jiems tenka visa kita su tos informacijos skelbimu susijusi atsakomybė.

4.2 Svetainėje tarpusavyje bendraujama ir informacija skelbiama lietuvių kalba. Išimtys suteikiamos tik pavadinimams, asmenvardžiams,citatoms bei asmeniniams skelbimams. Jeigu straipsnio, žinutės, komentaro, pranešimo ar kitokios informacijos autorius pateikia citatą užsienio kalba, jis privalo greta pateikti ir vertimą į lietuvių kalbą. Asmeninio skelbimo tekstas gali būti pateikiamas ir užsienio kalba, jei svetainės nariui lietuvių kalba nėra gimtoji. Administratorius gali paskirti specialias atskiras svetainės vietas bendravimui užsienio kalbomis.

4.3 Nuotraukos, pdf, word dokumentai ir pnš. failai pateikiami diskusijų forume keliami tik į svetainės serverį. Išimtis "blevyzgų" skyrelis. Visais atvejais jei failas patalpintas išoriniuose serveriuose pvz. "imageshags" ar pnš. pranešimai bus trinami, o narys įspėjamas. Ši taisyklė negalioja tik dideliems failams (virš 10 MB) ir videofailams.


5. Draudžiami veiksmai


5.1. Svetainėje draudžiama skelbti straipsnius, žinutes, pasisakymus, pranešimus, komentarus ar bet kokią kitą tekstinę, vaizdinę, garso, grafinę ar kitokią informaciją, kuri:

5.1.1 pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius teisės aktus bei tarptautinius susitarimus arba kursto juos pažeisti;
5.1.2 yra pornografinio pobūdžio, reklamuojanti seksualines paslaugas, kvaišalų vartojimą ar platinimą;
5.1.3 yra necenzūrinė, prieštarauja moralės normoms, geram tonui ir visuotinai priimtoms padoraus bendravimo taisyklėms;
5.1.4 skatina ar kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę ar kitokią neapykantą;
5.1.5 yra grasinamo pobūdžio, asmeniškai ar bendrai įžeidžia svetainės narius ar trečiuosius asmenis, juos šmeižia, žemina jų garbę ir orumą;
5.1.6 pažeidžia bet kurio asmens privatumą arba jei tokios informacijos paskelbimas gali tam asmeniui pakenkti;

5.2 Svetainės forume ir komentaruose draudžiama:

5.2.1 temų pavadinimuose ir pačiose žinutėse naudoti vien didžiąsias raides;
5.2.2 iš naujo kurti temas, kurios jau egzistuoja, arba tą pačią temą pradėti keliuose skyriuose;
5.2.3 kurti temas skyriuose, skirtuose kitai tematikai;
5.2.4 kurti bereikšmes ir beprasmes temas, o taip pat naujų temų pavadinimus formuluoti abstrakčiai arba taip, jog iš jų nebūtų įmanoma suprasti, apie ką tose temose diskutuojama;
5.2.5 skelbti žinutes, nesusijusias su tema ar vykstančiomis diskusijomis;
5.2.6 tą pačią žinutę skelbti daug kartų;
5.2.7 dalykinėse diskusijose periodiškai skelbti trumpas ir neargumentuotas, vos iš vieno ar kelių žodžių susidedančias žinutes, neturinčias jokios naudos tų diskusijų plėtojimui, išimtys gali būti taikomos "blevyzgose".
5.2.8 viešas diskusijas paversti asmeninių santykių aiškinimosi vieta;
5.2.9 nuolatos vartoti žargoną, grubius išsireiškimus ar palyginimus, itin netaisyklingą kalbą ar rašybą.

5.3 Svetainėje, nesuderinus su Administratoriumi, draudžiama bet kokia forma skelbti komercinio pobūdžio informaciją, kurią skelbdamas, jos autorius siekia materialinės ar kitokios naudos sau arba su juo susijusiems asmenims arba organizacijoms. Išimtis taikoma tik asmeninio pobūdžio komerciniams skelbimams tam skirtame forumo skyriuje "SKELBIMŲ LENTA". (Plačiau priede: "Pirkimų/pardavimų skyrelio SKELBIMŲ LENTA taisykės" )

5.4 Svetainėje draudžiama skelbti bet kokio pobūdžio politinę ir religinę agitaciją ar propagandą.

5.5 Kiekvienas svetainės narys gali Administratorių informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.

5.6 Griežtai draudžiama trinti, ar kardinaliai redaguoti savo pranešimus, pakeičiant ar sunaikinant pranešimo esmę. Taisyklė galioja ir SKELBIMŲ LENTA skyrelyje. Pastebėjus pyktybišką šios taisyklės nepaisymą taikoma griežčiausia nuobauda.


6. Nuobaudos ir poveikio priemonės


6.1. Nuobaudas nariams už taisyklių pažeidimus ir kitą svetainės interesams prieštaraujantį elgesį skiria svetainės Administratorius. Numatytos tokios nuobaudos ir poveikio priemonės - įspėjimas, terminuotas draudimas prisijungti prie svetainės ir nuolatinis draudimas prisijungti prie svetainės, ištrinant nario registracijos duomenis.

6.2 Administratorius paprastai paaiškina prasižengusiam nariui, už ką jam buvo skirta nuobauda, tačiau neprivalo to daryti kiekvienu atveju.

6.3. Oficialus įspėjimas nariui gali būti skirtas už bet kokį elgesį, nesuderinamą su šiomis svetainės taisyklėmis, bet kokios taisykles pažeidžiančios informacijos skelbimą svetainėje arba už administracijos nurodymų nepaisymą.

6.4 Įspėjimas galioja mėnesį, kuriam praėjus laikoma, kad narys nėra baustas. Jei per tą laiką nariui skiriamas dar vienas oficialus įspėjimas, abiejų nuobaudų galiojimo laikas skaičiuojamas nuo paskutinės nuobaudos paskyrimo datos.

6.5 Po trijų įspėjimų nariui gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta prisijungti prie svetainės. Už itin grubius taisyklių pažeidimus griežčiausios poveikio priemonės gali būti pritaikytos iš karto be jokių įspėjimų.

6.6 Nariui, kuriam už nusižengimus buvo laikinai uždrausta prisijungti prie svetainės, po šio draudimo termino pabaigos imamas skaičiuoti trijų mėnesių bandomasis laikotarpis, po kurio jis, jei pakartotinai nenusižengia, laikomas nebaustu. Jei per šį laikotarpį narys vėl pažeidžia taisykles, jam gali būti visiems laikams uždrausta prisijungti prie svetainės.

6.7 Nuobauda gali būti atšaukiama, keičiama ar panaikinama Administratoriaus sprendimu. Nuobauda taip pat gali būti atšaukta, jei nubaustas narys savo nuoširdžiu elgesiu ar darbais įrodo, jog jis pasitaisė ir neketina ateityje vėl pažeisti taisyklių.

6.8 Administratorius, redaguodamas ar pašalindamas bet kurią taisykles pažeidžiančią žinutę, komentarą, pranešimą ar kitą nario paskelbtą informaciją, taip pat sustabdydamas arba nutraukdamas bet kokią diskusiją be išankstinio perspėjimo arba po perspėjimo, gali, bet neprivalo nariams paaiškinti tokio veiksmo motyvus.

6.9 Nors šios taisyklės apžvelgia pagrindinius elgesio svetainėje principus, tačiau negali numatyti visų galinčių kilti situacijų. Dėl to Administratorius pasilieka teisę imtis bet kokių legalių priemonių ir veiksmų, nenumatytų šiose taisyklėse, kuriuos jis laikytų tinkamomis, kad svetainėje būtų užtikrinta tvarka ir taisyklių laikymasis.

6.10 Ypatingais atvejais administracija informaciją apie taisyklių ir teisės aktų pažeidėją perduoda atitinkamam interneto paslaugų teikėjui ir/arba atitinkamoms specialiosioms tarnyboms.


PRIEDAI:

1. Pirkimų/pardavimų skyrelio SKELBIMŲ LENTA taisyklės:

Pardavimai/pirkimai tik asmeninio pobūdžio, atitinkantys svetainės (aviacinę) tematiką.
Skelbimo pavadinimas turi būti konkretus, aiškiai nurodantis parduodamus daiktus ar daiktą.
Skelbimo tekstas gali būti pateikiamas užsienio kalba, jei svetainės nariui lietuvių kalba nėra gimtoji.
Pardavimo skelbime privaloma fotografija. Išimtis taikoma tik tiems skelbimams kuriuos telefonu priima svetainės Administratorius arba parduodamas/perkamas daiktas nėra materialus, pvz. parduodu idėją ar pnš.
Pardavimo skelbime privaloma kaina t.y. privaloma nurodyti konkrečią sumą
Pastebėjus, Administratoriaus nuomone, netinkamą, neatitinkantį numatytų kriterijų skelbimą jis bus trinamas be atskiro įspėjimo. Administratorius neprivalo aiškinti motyvų.
Norint skelbti ne asmeninio pobūdžio skelbimus susisiekti su Administratoriumi tiesiogiai.
Skelbimus draudžiama trinti, redaguoti. Galimas tik pradinio pranešimo ir temos pavadinimo redagavimas pridedant žodelį PARDUOTA.
Apie pasikeitusią kainą pranešama rašant naują pranešimą, neredaguojant pradinės.
Kiekvienas narys, jei jo netenkina skyrelio SKELBIMŲ LENTA taisyklės turi teisę savo skelbimo netalpinti.Taisyklės įsigalioja nuo 2012 vasario 25 d. Apie papildymus ir pakeitimus bus informuojama komentaruose.


Komentarai

SIDABRINIS TITANAS VR-555
20 Bir : 19:08
Atsakyti į šitą
P.Nerijau,

Labai geros, rimtos, jūsų narius apsaugancios, jusu Svetaines taisykles.

Su Pagarba.

Vytautas Radavicius.
Nerijus Korbutas
28 Spa : 10:09
Atsakyti į šitą
Papildytas Svetainės taisyklių 4.2 punktas bei papildytos Pirkimų/pardavimų skyrelio SKELBIMŲ LENTA taisyklės.

Kad galėtumėte skelbti komentarus Jūs privalote būti prisijungęs prie tinklalapio - prašome prisijungti arba jei Jūs esate neprisiregistravęs spauskite čia užsiregistruoti

Ieškoti Mano Sparnai

Atvaizdavimo laikas0.0556sek,0.0083iš to užklausomsDB užklausos:26. Naudojama atmintis:3,544kb